комісія з благоустрою

Додаток до рішення Нерубайської сільської ради від 04.06.2019 року № 660-VII


 


 


 


 

Склад

комісії сільської ради

з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради


 


 

Голова комісії – Вівсюк Олена Іванівна

Секретар комісії – Вівсюк Олександр Павлович- спеціаліст з благоустрою Нерубайської сільської ради;


 

Члени комісії: - Дімітрашко Олена Володимирівна — інженер-землевпорядник сільської ради;

- Павлюк Михайло Михайлович

- Долібожко Федір Вікторович

- Діанов Олександр Анатолійович

- Зелінський Роман Леонідович


 

 

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до рішення Нерубайської сільської ради від 04.06.2019 року № 660-VII


 

Положення

про комісію сільської ради

з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради


 

1.Загальні положення

1.1. Це положення розроблене у відповідності до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», «Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради», затверджених рішенням Нерубайської сільської ради № 494-VII від 26 червня 2018 року

1.2.Комісія утворюється сільською радою для здійснення контролю за станом благоустрою селища, виконанням Правил благоустрою населених пунктів Нерубайської сільської ради, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані власних, прилеглих та закріплених за підприємствами, установами організаціями територій.

1.3. Комісія підконтрольна та підзвітна в своїй діяльності сільській раді та підпорядкована сільському голові, заступникам сільського голови, до компетенції яких відносяться питання житлово-комунального господарства. 1.4 У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, правовими та нормативно-технічними актами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Нерубайської сільської ради та виконавчого комітету розпорядженнями сільського голови, Правилами благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради та цим Положенням.

1.5. Комісія, в процесі вирішення покладених на неї завдань взаємодіє з структурними підрозділами апарату сільської ради та виконавчого комітету, комунальними службами, підприємствами, організаціями, установами, комерційними структурами села незалежно від форм власності.

2.Порядок формування комісії

2.1. Комісія формується із представників Нерубайської сільської ради  (працівники апарату, депутати, члени виконкому), представників підприємств, органів внутрішніх справ, громадських організацій тощо.

2.2. Склад комісії затверджується рішенням сесії сільської ради. До такого складу належать члени комісії, секретар та її голова.

2.3 . Функції голови постійнї комісії:

- Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії  та організує її  роботу.

- Скликає і веде засідання комісії .

- Визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії .

- Аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії .

- Забезпечує організаційну підготовку засідань комісії .

- Відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії.

- Представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами.

- Організує роботу по реалізації  висновків і рекомендацій комісії .

- Підтримує зв’язки із засобами масової інформації  та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії .

- У разі відсутності голови постійної комісії  або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції  здійснює заступник голови постійної комісії  або секретар постійної комісії .

3.Основні завдання комісії

3.1. Основними завданнями комісії є:

- Контроль за станом благоустрою села Нерубайське;

- Контроль за дотриманням Правил благоустрою села Нерубайське;

3.2. Виявлення і попередження можливих порушень на території населених пунктів Нерубайської сільської ради юридичними та фізичними особами Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради;

3.3. Внесення пропозицій, розроблення заходів щодо поліпшення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

4.Повноваження комісії

4.1. Проведення рейдів та перевірок територій та об`єктів населених пунктів Нерубайської сільської ради щодо стану їх благоустрою і додержання підприємствами, установами, організаціями, громадянами законодавства у сфері благоустрою.

4.2. Складання актів обстеження та протоколів про адміністративні правопорушення та передача їх на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Нерубайської сільської ради для притягнення винних осіб до відповідальності.

4.3. Приймає участь в обговоренні проектів благоустрою територій та об`єктів благоустрою села Нерубайське, іншої технічної документації з питань благоустрою і вносить відповідні пропозиції на розгляд Нерубайської сільської ради, підприємств, установ, організацій;

4.4. Приймає участь та безпосередньо розглядає звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян з питань, що відносяться до компетенції комісії з благоустрою села Нерубайське;

4.5. Виносить попередження керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, комерційних структур, власникам приватних будинків, окремим громадянам за наявності порушень Правил благоустрою села Нерубайське, строків виконання робіт та інших випадків в межах функцій комісії;

4.6. Запрошує в комісію керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, що розташовані на території села Нерубайське, окремих громадян, власників житлових будинків для дачі пояснень про порушення Правил благоустрою, вимагати від них письмової або усної інформації щодо намірів про усунення виявлених недоліків;

4.7. Веде облік пропозицій, скарг, заяв, листів, доручень, які надходять до комісії, і вживає передбачених діючим законодавством України заходів для своєчасного їх розгляду та прийняття відповідного рішення;

4.8. Одержує у встановленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали для виконання покладених на неї завдань;

4.9. Здійснює відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства у сфері благоустрою;

4.10. Забезпечує формування, публікацію матеріалів, які відносяться до компетенції на сайті Нерубайської сільської ради та засобах масової інформації;

4.11. Здійснює контроль за належною експлуатацією об`єктів комунального господарства згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

4.12. Надає інформацію іншим органам державного контролю відповідно до законодавства;

4.13. Приймає участь в межах своєї компетенції у пленарних засіданнях сесій сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради та виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених сільським головою, сільською радою та її виконавчими органами;

4.14. Розробляє і впроваджує заходи щодо покращення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради

4.15. Розробляє проекти правових актів у сфері благоустрою і санітарного стану території.

4.16. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

5. Порядок роботи комісії

5.1. Комісія проводить засідання, як правило, один раз на місяць.

5.2. Комісія щокварталу розробляє план роботи на найближчий квартал. План роботи затверджується головою комісії.

5.3. Комісія може проводити виїзні засідання з метою обстеження об’єктів.

5.4. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою та секретарем комісії.

5.5. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії. У випадку рівної кількості голосів вирішальним є голос голови комісії.

5.6. Сільський голова має право давати доручення комісії стосовно перевірки дотримання окремими фізичними та юридичними особами Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради

6.Прикінцеві положення

6.1.Реорганізація, внесення змін, доповнень до Положення та ліквідація комісії здійснюється за рішенням сесії Нерубайської сільської ради відповідно до чинного законодавства.

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району

Одеської області

 

РІШЕННЯ

 

 

 

Про створення комісії із здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуч-чя населення», «Правилами благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради»,затверджених рішенням Нерубайської сільської ради № 494-VII від 26 червня 2018 року та з метою покращення благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради, сільська рада вирішила:

 

 

1.Утворити комісію сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

 

2. Затвердити склад комісії сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається).

 

3. Затвердити Положення про комісію сільської ради з питань благоустрою та санітарного стану території населених пунктів Нерубайської сільської ради (додається) . 4. Затвердити форми актів обстеження, протоколів про адміністративні правопорушення, приписів та повідомлень про усунення порушень Правил благоустрою території населених пунктів Нерубайської сільської ради.

. 5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нерубайської сільської ради по агропромисловому комплексу, екології, раціональному використанню природних ресурсів, промисловості, транспорту, зв’язку.

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

4 червня 2019 року

 

№ 660-VII


 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *