порядок передачі майна в оренду

Додаток 1 до рішення сесії сільської ради

від січня 2019 року №

 

Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Нерубайської сільської ради

 

Положення про порядок передачі в оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Нерубайської сільської ради (далі – майна) розроблений на підставі Конституції України, Господарського Кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна ”.

Це Положення регулює організаційно – розпорядчі відносини, пов’язані з передачею в оренду цілісних майнових комплексів, індивідуально визначеного майна, будівель, споруд, приміщень, що належать Нерубайській сільській раді, правові відносини між орендодавцем та орендарями щодо використання майна, укладання, припинення та розірвання договору оренди майна.

 

1. Об’єкти оренди

Об’єктами оренди за цим Положенням є:

- цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурні підрозділи;

- нерухоме майно (будівлі, споруди, приміщення), окреме індивідуально визначене майно.

1.2. Передача в оренду майна територіальної громади здійснюється виключно на конкурсних засадах, крім об’єктів оренди, умови надання яких в оренду обумовлені додатково рішеннями сільської ради.

 

2. Орендодавці

2.1. Орендодавцями за цим Положенням є:

- сільська рада;

- підприємства, установи та організації, в господарському віданні та оперативному управлінні яких перебуває майно територіальної громади (у разі прийняття відповідних рішень сільської ради).

 

3. Орендарі

3.1. Орендарями майна можуть бути:

- господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу;

- юридичні особи, державні, комунальні та інші підприємства, створені та зареєстровані в установленому законом порядку;

- громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють підприємницьку діяльність та зареєстровані, як суб’єкти підприємницької діяльності в установленому законом порядку.

 

4. Ініціатива (пропозиція) щодо оренди майна

4.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити:

- від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями відповідно до пункту 3 цього Положе-ння;

- від підприємств, установ, організацій, за якими закріплене майно на праві господарського відання або оперативного управління.

 

5. Порядок розгляду заяв щодо надання майна в оренду

5.1. Фізична або юридична особа, яка виявила бажання укласти договір оренди майна, подає заяву на ім’я сільського голови.

До заяви додаються наступні документи:

- копії статуту та установчого договору;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- копія паспорта для фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності та копія

реєстраційного номера облікової картки платника податку;

- копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ;

- копія довідки про взяття на облік платника податку;

- копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності, якщо це передбачено

законом;

- копія довідки з податкової про відсутність заборгованості перед бюджетом.

У разі оренди цілісних майнових комплексів до заяви подаються додатково:

- баланс підприємства за попередній рік;

- звіт про фінансові результати діяльності підприємства за попередній рік;

- звіт про фінансово - майновий стан за попередній рік;

- техніко – економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу;

Розгляд заяв про оренду цілісного майнового комплексу, здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “ Про оренду державного та комунального майна”.

5.2. Сільська рада веде реєстр майна, яке може бути передане в оренду (далі – реєстр).

5.3. Заявнику може бути відмовлено в передачі майна в оренду у випадку:

- прийняття рішення сільською радою про приватизацію або передприватизаційну підготовку об’єкта;

- включення майна до переліку об’єктів, які не можуть бути передані в оренду або до переліку об’єктів, які передаватимуться в оренду на конкурсних засадах;

- якщо орендар не виконував або порушував істотні умови договору оренди комунального майна та має заборгованість по орендній платі;

- резервування об’єкта оренди для розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій комунальної власності;

- за результатами конкурсу на право оренди.

 

6. Оцінка об’єкта оренди

Оцінка обов'язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням

(поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об'єкта оренди була проведена більш як три роки тому.

Оплата послуг з незалежної оцінки здійснюється за рахунок орендодавця та після укладення

договору оренди відшкодовується орендарем. Висновок про вартість об’єкта оренди затверджується орендодавцем.

 

7. Момент укладення договору оренди

7.1. Орендодавець готує договір оренди та передає його на підпис орендарю.

7.2. Орендар підписує договір оренди та повертає його орендодавцю.

7.3. Орендодавець передає підписаний орендодавцем та орендарем договір оренди на погодження до сільського голови.

7.4. Сільський голова затверджує договір оренди, підписаний сторонами, та направляє його орендодавцю.

7.5. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов та підписання сторонами тексту договору.

7.6. Договір оренди складається в двох примірниках: один примірник для орендодавця об’єкта оренди, інший примірник – для орендаря.

7.7. Договір оренди, який укладається на строк понад три роки, підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

7.8. Витрати, пов’язані з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією, покладаються на

орендаря.

7.9. З метою укладення договору оренди на строк понад три роки орендодавцю в установленому порядку видається свідоцтво на право власності. При відсутності на момент укладання договору оренди свідоцтва про право власності, кошти на його виготовлення сплачує орендар.

 

8.Страхування об’єкта оренди

8.1 Орендоване майно страхується орендарем на користь орендодавця протягом місяця після укладення договору оренди.

8.2. Договір про страхування об’єкту оренди складається в трьох примірниках: один примірник – для сільської ради, який погоджує договір страхування, та по одному примірнику – для страхувальника та страховика.

8.3. Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок страхувальника (орендаря).

 

9. Орендна плата

9.1. Моментом нарахування (стягнення) орендної плати є день підписання договору оренди.

9.2. Порядок розрахунку та використання орендної плати визначається Методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу.

9.3. Орендодавець контролює своєчасність надходження орендної плати та веде роботу з боржниками об’єктів оренди щодо стягнення заборгованості з орендної плати.

 

10. Поліпшення майна

10.1. Орендар має право за письмовою згодою з орендодавцем та сільською радою, якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення орендованого майна.

10.2. Після припинення дії договору оренди не підлягають компенсації витрати орендаря, які здійснені ним для поліпшення приміщень без згоди з орендодавцем, або витрати на поліпшення, які не можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

 

11. Контроль за використанням майна, переданого в оренду

11.1. Орендодавець здійснює контроль за цільовим використанням майна переданого в оренду.

11.2. Орендодавець зобов’язаний за місяць до закінчення строку договору письмово повідомити орендаря про закінчення строку договору, згоду або відмову у продовженні договору оренди.

11.3. Орендодавець зобов’язаний прийняти майно по акту приймання – передачі від орендаря протягом 5 календарних днів після припинення дії договору оренди.

 

Прикінцеві положення

 

Взаємовідносини між орендодавцем і орендарем, не урегульовані цим Порядком, регулюються чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Положення

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди на нерухоме майно, яке перебуває у власності територіальної громади Нерубайської сільської ради

I. Загальні положення

1.1. Положення про порядок проведення конкурсу на право укладення договору оренди на нерухоме майно, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади (далі - Положення) розроблено відповідно до статті 7 та статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди комунального майна у випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.2. Це Положення поширюється на такі об'єкти оренди: цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, інше окремо визначене індивідуальне майно, що належить до комунальної власності (далі об'єкти).

1.3. Це Положення визначає порядок надання в оренду на конкурсних засадах нерухомого майна, що належить до комунальної власності Нерубайської сільської ради.

1.4. Це Положення не поширюється на об'єкти, які плануються використати для потреб територіальної громади та для розміщення бюджетних установ, підприємств і громадських організацій у сфері культури, мистецтв і спорту, громадських організацій інвалідів, ветеранів, центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центру ранньої соціальної реабілітації дітей – інвалідів, а також громадських підприємств і організацій інвалідів, Пенсійного Фонду України, підприємств, організацій, що перебувають у комунальній власності, органів самоорганізації територіальної громади, інших підприємств, установ та організацій, що мають важливе соціальне значення, редакцій газет і радіомовлення, засновником яких є сільська рада, а також окремих фізичних осіб, які визначаються рішенням сільської ради.

1.5. Конкурс на право оренди об'єкта (далі - конкурс) оголошується орендодавцем, який проводить конкурсна комісія, утворена Орендодавцем. Комісія може бути утворена як для визначення Орендаря одного конкретного об'єкта, так і для визначення Орендарів групи об'єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні Орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

 

II. Оголошення конкурсу

2.1. Конкурс оголошується за ініціативою Орендодавця або за наявності заяви про оренду від фізичної чи юридичної особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, якщо інше не передбачено законом. У разі надходження одної заяви про оренду певного об'єкта (цілісного майнового комплексу, будівлі, споруди, групи приміщень), а іншої – про оренду частини цього об'єкта Орендодавець повідомляє другого заявника, що розглядається питання про оренду всього об'єкта.

У п'ятиденний строк після виникнення підстав, передбачених чинним законодавством України, для оголошення конкурсу. Перед оголошенням конкурсу Орендодавець може звернутися до органу місцевого самоврядування для отримання пропозицій щодо бажаних напрямів використання об'єкта оренди відповідно до потреб населення громади. У разі надання таких пропозицій органу місцевого самоврядування пропонується надати кандидатуру до складу конкурсної комісії (за згодою).

2.3. Інформація про проведення конкурсу, формується і публікується Орендодавцем в місцевих засобах масової інформації.

Всі умови конкурсу визначаються конкурсною комісією.

2.4. Оголошення про конкурс на право оренди об’єктів нерухомості, які належать до комунальної власності Нерубайської сільської ради публікується в газеті “Південна зоря ”, а також, за рішенням Орендодавця, в інших засобах масової інформації, сайті органу місцевого самоврядування, не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу, та повинно містити такі відомості:

- найменування організатора конкурсу, його юридична адреса;

- номер телефону та час роботи;

- назва та відомості про об'єкт, його місцезнаходження;

- перелік матеріалів, які подають учасники конкурсу;

- кінцевий термін прийняття заяв та пропозицій учасників конкурсу (заяв про оренду і пропозицій до договору оренди, що відповідають вимогам конкурсу);

- дата, час та місце проведення конкурсу;

- основні вимоги до умов експлуатації та використання об'єкта;

- термін, на який буде укладатися договір оренди;

- вартість об’єкту згідно з висновком незалежної оцінки;

- повідомлення, що договір оренди з переможцем конкурсу - суб'єктом малого підприємництва,

який здійснюватиме на орендованих площах виробничу діяльність, укладатиметься з урахуванням

вимог пункту 5.16 цього Положення;

- інші додаткові умови, визначені комісією.

Одночасно всі особи, які подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком, до оголошення конкурсу, письмово повідомляються Орендодавцем про проведення конкурсу і необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

 

III. Умови конкурсу

3.1. Умовами конкурсу є:

- розмір орендної плати;

- термін на який буде укладено договір оренди;

- основні вимоги до умов експлуатації та використання об'єкта;

- вартість об'єкту згідно з висновком незалежної оцінки;

- компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця або іншого учасника на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат орендодавця на публікації оголошення про конкурс за

виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування цих витрат);

Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:

- здійснення вкладень у розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста;

- здійснення певних видів ремонтних робіт;

- виконання встановлених для підприємства (установи, організації) мобілізаційних завдань;

- виготовлення продукції в обсягах, необхідних для задоволення потреб регіону;

- збереження/створення нових робочих місць;

- ужиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;

- створення безпечних та нешкідливих умов праці;

- дотримання умов належного утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

- інші умови, з урахуванням пропозицій сільської ради

3.2. Переможець визначається рішенням конкурсної комісії.

3.3. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.

Стартова орендна плата визначається за Методикою розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу прийнятою рішенням Городищенської сільської ради.

У разі надходження від орендарів до оголошення конкурсу разом із заявою на оренду різних пропозицій щодо орендної плати як стартова для визначення умов конкурсу застосовується найбільша з пропозицій.

3.4. Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії Заяву про участь в конкурсі на право оренди та наступний Перелік документів:

для учасників конкурсу, які є юридичними особами:

- посвідчені копії установчих документів;

- належним чином оформлене доручення, яке посвідчує повноваження представника юридичної особи, з визначенням повноважень щодо можливості збільшення пропозицій;

- довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;

- відомості про фінансовий стан (платоспроможність учасника конкурсу);

для фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності:

- копію документа, що посвідчує особу учасника конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

- копію свідоцтва про реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів малого підприємництва);

- декларацію про доходи;

- декларацію про доходи або завірену в установленому порядку копію звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

3.5. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання зобов'язання щодо сплати орендної плати (завдаток), які включаються до проекту договору оренди.

3.6. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідати умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.

3.7. Учасники повідомляють про засоби зв'язку з ними.

Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.

 

ІV. Конкурсна комісія

4.1. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники Орендодавця, Нерубайської сільської ради

4.2. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням сільського голови.

4.3. Основними завданнями та функціями комісії є:

- визначення умов та терміну проведення конкурсу;

- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;

- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за

принципом аукціону після затвердження орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати.

4.4. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.

4.5. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії. Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну. З числа представників Орендодавця призначається заступник голови комісії, який виконує обов'язки голови комісії, у разі його відсутності.

4.6. Засідання комісії є закритими, крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу. Відповідальні працівники орендодавця, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення такої інформації:

- про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);

- яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;

- про режим роботи та склад конкурсної комісії.

4.7. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них: при чисельності комісії 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.

 

V. Процедура проведення конкурсу

5.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями учасника конкурсу.

5.2. Пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасники конкурсу надають Орендодавцю у конвертах з написом "На конкурс", запечатаних печаткою або за особистим підписом учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед засіданням комісії.

5.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозиції (крім пропозиції щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданнях комісії до проведення конкурсу з метою формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Зазначений список затверджується наказом орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв'язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати. У разі надходження однієї пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди.

У разі відсутності пропозицій, які б відповідали умовам конкурсу, конкурс уважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.

5.4. У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої запропонованої орендної плати за перший/базовий місяць оренди. У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного комунального майна в оренду без проведення конкурсу, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди із зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява якої надійшла раніше.

5.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх уповноважених осіб). На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць оренди в запечатаних конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера

учасника.

5.6. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть надати на розгляд тільки зареєстровані конверти з конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

5.7. Голова комісії (у разі його відсутності - заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб розпечатує конверти і оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж визначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоколу з відміткою "не відповідає умовам конкурсу".

5.8. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів "з голосу" головою комісії (у разі його відсутності - заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищої орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.

5.9. У процесі визначення учасника, який запропонує найвищий розмір орендної плати, учасники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозиції, в якому зазначаються реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

5.10. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який установлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим ніж 1% найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в конкурсних пропозиціях. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує "Вирішено", називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

5.11. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.

5.12. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонує найвищий розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються:

- відомості про учасників;

- встановлена на торгах початкова орендна плата;

- пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються);

- результат конкурсу.

Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

5.13. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджується Орендодавцем, який протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.

5.14. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв, які б відповідали умовам конкурсу, - з моменту підписання наказу про те, що конкурс не відбувся;

- укладення договору оренди з особою, яка згідно з законодавством має право на отримання відповідного державного майна в оренду без проведення конкурсу, або з особою, пропозиції якої виявилися єдиними, що відповідають умовам конкурсу, - з моменту укладення договору;

- проведення конкурсу - з дати укладення договору оренди, а якщо договір не буде укладено - з моменту підписання наказу про припинення діяльності комісії.

5.15. Орендодавець протягом 5 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.

5.16. У разі якщо переможцем конкурсу стане суб'єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта 0,7, передбаченого додатком 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 року № 786, із змінами.

5.17. Конкурсна документація зберігається у справах Орендодавця.

5.18. Укладені договори оренди, в 5-ти денний термін з моменту укладення, надаються Орендодавцем (балансоутримувачем об’єктів комунального майна) до сільської ради

 

 

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Положення

 

М Е Т О Д И К А
розрахунку та порядок використання плати за оренду комунального майна, що перебуває у власності територіальної громади Нерубайської сільської ради

 

1. Загальні положення
Дану Методику розроблено відповідно до частини 2 статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» з метою створення єдиного організаційно-правового механізму справляння плати за оренду майна комунальної власності територіаль-ної громади Нерубайської сільської ради: цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці), нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна.

2. Орендна плата 2.1.Орендна плата є обов‘язковим фіксованим платежем, який орендар вносить орендодав-цеві до сільського бюджету незалежно від наслідків господарської або іншої діяльності. 2.2.Орендодавці комунального майна сільської громади – комунальні підприємства та установи, зазначені в Положенні про порядок передачі майна комунальної власності територіальної громади Нерубайської сільської ради.
2.3.Орендна плата встановлюється за погодженням сторін договору оренди, але не може бути меншою розміру, розрахованого за цією Методикою або визначається за результатами кон-курсу на оренду майна. У разі проведення конкурсної процедури орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова. 2.4.Орендна плата за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць розрахунку на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди. Базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції.
Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточниймісяць.
2.5.Орендна плата може змінюватися орендодавцем в односторонньому порядку протягом терміну дії договору оренди, у разі зміни цієї Методики та в інших випадках, передбачених законодавчими актами України та рішеннями сільської ради.

У випадках перегляду орендної плати в діючих договорах оренди, які укладені за результа-тами проведеного конкурсу, новий розмір орендної плати розраховується з врахуванням суми, запропонованої орендарем до стартової орендної плати, скоригованої на індекс інфляції з дати укладення договору оренди.
2.6. Річна орендна плата за оренду майна бюджетними установами, які повністю утримую-ться за рахунок сільського бюджету, державними й комунальними закладами охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, Товариством Червоного Хреста України і його місцевими організаціями становить одну гривню, який не індексується. 2.7. У випадках, передбачених цією Методикою, для розрахунку орендної плати використо-вуються результати незалежної оцінки об’єктів оренди.
Результати незалежної оцінки є чинними протягом шести місяців від дати оцінки, якщо інший термін дії оцінки не зазначеному у самому звіті про оцінку майна.
У разі, якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) договору оренди проводиться оцінка об’єкта оренди та здійснюється перерахунок орендної плати. При цьому, якщо орендна плата, визначена на підставі нової незалежної оцінки, менша орендної плати за останній місяць оренди, вона не змінюється.

2.8.Розрахунок орендної плати, який здійснюється з використанням результатів незалежної
оцінки об’єктів оренди, проводиться без врахування суми податку на додану вартість, яка зазначена у звіті про незалежну оцінку майна.
Орендна плата не включає в себе податок на додану вартість. До орендної плати не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за комунальніпослуги.
2.9.Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
2.10.Суми орендної плати, зайво перераховані до міського бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в десятиденний термін від дня одержання його письмової заяви.
2.11.У разі несвоєчасної або в неповному обсязі сплати орендної плати орендар сплачує окремо від орендної плати неустойку. Розмір неустойки визначається у договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством. Неустойка перераховується Орендодавцю.
 

3. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці)


3.1.Орендна плата за оренду цілісного майнового комплексу коммунального підприємства, його структурного підрозділу (філії, цеху, дільниці) розраховується у такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку.
3.2. Розмір річної орендної плати за оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства, його структурного підрозділу визначається за формулою:

(В оз + В нм ) * 3%
Опл. = --------------------------- ;

100
де Опл - розмір річної орендної плати, грн;
В оз – вартість основних засобів за незалежною оцінкою на час оцінки об‘єкта оренди, грн.;
В нм вартість нематеріальних активів за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта оренди, грн.
3% – орендна ставка.
3.3.Розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується за формулою:
Опл
Опл. місячна = ---------- * Ід.о. * Ім.;

 

12
де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн;
Опл – річна орендна плата, грн;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.

 

 

 

4. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі майна в оренду
бюджетним установам, які утримуються за рахунок державного чи
місцевих бюджетів
4.1. У разі передачі в оренду нерухомого майна (будівель, споруд,приміщень) бюджетним
установам, які утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (крім міського), місячна орендна плата розраховується за формулою:
Опл. місячна = Пприм. 10 Kякості Ім.;
де Опл. місячна - розмір місячної орендної плати за перший місяць оренди, грн;
Пприм. – загальна площа об‘єкта оренди (для приміщень з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики), кв.м;
10 - коефіцієнт цільового використання для всіх орендованих приміщень;
Kякості - коефіцієнт якості, що враховує благоустрій та рівень інженерного
обладнання об‘єкта оренди, зазначений в додатку 2.
При наявності кількох підстав, коефіцієнт Kякості визначається методом
множення відповідних коефіцієнтів;
Ім. – індекс інфляції за перший місяць оренди, який встановлюється
Держкомстатом України.
4.2. У разі перегляду (перерахунку) орендної плати індекс інфляції застосовується з дати укладення договору оренди.

 

5. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду нерухомого майна іншим юридичним особам, а також фізичним особам


5.1. Орендна плата за оренду нерухомого майна іншими юридичними
особами, а також фізичними особами визначається у такій послідовності:
- визначається розмір річної орендної плати, на основі розміру річної
орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць
розрахунку.
Вп * Сор
Опл. = ------------;

100
де Опл – розмір річної орендної плати, грн;
Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн;
Сор – орендна ставка, зазначена в додатку 1.
5.2. Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
Вб
Вп = ------ Пп;
Пб
де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не використовуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн;
Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень,
якщо вони не використовуються орендарем), кв.м;
Пп - площа орендованого приміщення з урахуванням збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, кв.м (розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики).
5.3.Розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку розраховується за формулою:
Опл
Опл. місячна = ---------- * Ід.о. * Ім.;

12
де Опл. місячна – орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;
Опл – річна орендна плата, грн;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна
до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
5.4. У разі використання об’єкта оренди за кількома цільовими призначеннями проводиться зонування – визначення площ для кожного з видів, з подальшим застосуванням для кожної зони відповідних орендних ставок.


6. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі майна в оренду
на короткий термін

6.1. У разі передачі в оренду майна на короткий термін (не більше 5-ти днів без права продовження строку дії договору оренди) розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
Опл. добова = Пприм. Kц.викор. Kякості : Кд.;
де Опл.добова – розмір добової орендної плати, грн;
Пприм. – загальна площа об’єкта оренди (для приміщень з урахуванням
збільшення на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну, який
розраховується згідно з розділом 10 цієї Методики), кв.м;
Kц.викор – коефіцієнт цільового використання, який застосовується у розмірі
не менше 60;
K. якості – коефіцієнт якості, який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об’єкта оренди, визначений в додатку 2.
При наявності кількох підстав, коефіцієнт K.якості визначається методом
множення відповідних коефіцієнтів;
Кд. – кількість діб роботи об’єкта оренди (доступу до об`єкта оренди)
впродовж місяця відповідно до встановленого режиму користування
орендованим майном.
6.2. У разі необхідності на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:
О пл. погодинна = О пл.добова : К г. ,
де О пл. погодинна – погодинна орендна плата, грн;
О пл.добова – добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн;
Кг. – кількість годин роботи об’єкта оренди (доступу до об`єкта оренди)
протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.

 

7. Порядок розрахунку орендної плати у разі передачі в оренду окремого
індивідуально визначеного майна

7.1.У разі передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), річна орендна плата встановлюється за згодою сторін, але не менше 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом проведення незалежної оцінки майна, крім випадків, визначених цією Методикою.
7.2. Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:
Опл
Опл. місячна = ---------- * Ід.о. * Ім.;

12
де Опл. місячна - орендна плата за базовий місяць розрахунку, грн.;
Опл – річна орендна плата, грн;
Ід.о. – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки майна
до базового місяця розрахунку орендної плати;
Ім. – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.


8. Плата за розміщення обладнання стільникового, супутникового та
інших видів зв'язку, об'єктів реклами, банкоматів, торговельних автоматів 8.1.Плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна обладнання стільникового, супутни-кового та інших видів зв`язку за перший місяць встановлюється в розмірі не менше 3 000 грн (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

8.2.Плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна рекламних засобів (спеціальних конструкцій) за перший місяць встановлюється в розмірі не менше 30 грн за 1 кв.м. площі конструкції. За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць. Договори на розміщення рекламних засобів (спеціальних конструкцій) укладаються без проведення конкурсу (вивчення попиту).

8.3. Плата за розміщення у об`єктах нерухомого майна банкоматів та інших фінансових терміналів за перший місяць встановлюється у розмірі не менше 500 грн (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

8.4.Плата за розміщення в будівлях торговельних автоматів за перший місяць встановлюється у розмірі не менше 150 грн (одне місце). За кожний наступний місяць плата визначається з урахуванням індексу інфляції за поточний місяць.

 

9. Порядок розрахунку добової та погодинної орендної плати.


9.1. У разі, коли об`єкт оренди використовується орендарем неповний місяць або неповний робочий день, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності - на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
9.2. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
О пл.добова = Опл. місячна : Кд.,
де О пл.добова – добова орендна плата, грн;
Опл. місячна – місячна орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн;
Кд. – кількість діб роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди)
протягом місяця відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди розраховується шляхом множення добової орендної плати на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.
9.3. Розмір погодинної орендної плати розраховується по формулі:
О пл. погодинна = О пл.добова : К г. ,
де О пл. погодинна – погодинна орендна плата в грн;
О пл.добова – добова орендна плата, розрахована за цією Методикою, грн;
Кг. – кількість годин роботи об`єкта оренди (доступу до об`єкта оренди)
протягом доби відповідно до встановленого режиму користування орендованим майном.
Розмір місячної орендної плати за неповний місяць оренди та неповний
робочий день оренди розраховується шляхом множення погодинної орендної плати на кількість робочих годин орендаря на добу та на кількість робочих днів орендаря в місяць в орендованому приміщенні.


10. Визначення загальної площі приміщень, що передаються в оренду.
10.1.Якщо орендоване приміщення є частиною будівлі, то загальною
площею приміщень, що передаються в оренду, вважається корисна площа
кімнат, що передаються в оренду для використання за будь-яким призначенням, збільшена на коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну.
Пприм. = Пкімн. Кпер.;
де Пприм. – загальна площа приміщень, що здаються в оренду, кв. м;
Пкімн. – корисна площа кімнат, що передаються в оренду для використання
за будь-яким призначенням, кв.м;
Кпер. – коефіцієнт перерахунку корисної площі будівлі в загальну, який
розраховується шляхом ділення загальної площі всієї будівлі (без врахування площі підвальних приміщень та технічних поверхів, якщо вони не експлуатуються орендарем) на корисну площу будівлі (без врахування площі вестибюлів, фойє, східців, коридорів, санітарних кімнат, ліфтових площадок тощо, у разі, коли вони не використовуються орендарями або балансоутримувачем одноосібно).
Якщо орендар використовує частину приміщення коридору, вестибюлю, холу коефіцієнт перерахунку корисної площі в загальну не застосовується.
10.2. Відповідальність за правильність розрахунку коефіцієнту перерахунку корисної площі в загальну несе орендодавець.
10.3. У разі, якщо частина будівлі, що передається в оренду, має окремий вхід і орендар не користується іншими приміщеннями в будівлі, загальною площею оренди є площа, яку фактично використовує орендар.


11. Розрахунок орендної плати у разі передачі майна в суборенду. 11.1.Розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально-визначеного майна розраховується в порядку, встановленому цією Методикою длярозрахунку розміру плати за оренду зазначеного майна.Орендна плата за нерухоме майно, щопередається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначені розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем. У разі суборенди приміщення в будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплексу, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості орендованих основних засобів цілісного майнового комплексу.
11.2. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає орендоване ним майно. Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується орендарем до міського бюджету.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
11.3. Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та перерахуваннямїї (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до бюджету покладається на орендодавців.


12.Оплата комунальних послуг, утримання об‘єкта оренди.
12.1. Орендар сплачує комунальні послуги підприємствам -постачальникам або відшкодовує орендодавцю/балансоутримувачу майна витрати на оплату комунальних послуг на підставі договору про відшкодування таких послуг. Рахунки орендодавця повинні містити: вид послуги, тариф, обсяг в натуральному вигляді (кількість), одиниці виміру.

12.2. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком користувачам, і прибудинкової території, розподіляються між ними таким чином:

- при наявності у орендаря засобів обліку електроенергії, води, теплової енергії та газу за фактичними показаннями засобів обліку;
- при наявності загальнобудинкового засобу обліку електроенергії (в
неподільній частині) залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів;
- за послуги опалення пропорційно займаної ними загальної опалювальної площі;
-при наявності загальнобудинкового засобу обліку води (в неподільній
частині) в разі однієї категорії споживачів – орендодавця та орендарів,пропорційно кількості працюючих; у випадку наявності різних категорійспоживачів при відшкодуванні орендарями витрат на оплату послугводопостачання та водовідведення (при наявності чи відсутності
загальнобудинкового засобу обліку води) відповідно до норм витрат водиспоживачами, затверджених рішеннями виконавчих комітетів органів самоврядування та кількості працюючих.


13. Порядок встановлення зменшеної орендної плати

13.1.За рекомендаціями постійної комісії сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг комунальної власності, промисловості, підприємництва орендодавці можуть встановлювати зменшений розмір орендної плати бюджетним установам.
За поданням комісії сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг комунальної власності, промисловості, підприємництва, сільська рада може надати дозвіл на встановлення зменшеного розміру орендної плати іншим юридичним особам, а також фізичним особам.

13.2.Зменшений розмір орендної плати встановлюється шляхом зменшення орендної ставки у відсотках від вартості орендованого майна або зменшення коефіцієнту цільового використання.

13.3.Зменшений розмір орендної плати встановлюється з першого числа місяця наступного за місяцем, в якому прийнято рішення про його застосування.

13.4.Орендарі, зацікавлені у зменшенні орендної плати, подають
орендодавцям клопотання з обґрунтуванням неможливості сплачувати орендну плату в повному обсязі.

Орендарі - бюджетні установи до клопотання додатково надають завірені копії бюджетного запиту на відповідний бюджетний період, щоподавався головному розпоряднику коштів та затвердженого кошторису на їх утримання.
Орендарі - громадські організації, інші неприбуткові установи до клопотання додатково надають довідку про кількість працюючих, звіт про роботу за останній рік, а також отримані та витрачені в цей період кошти.
13.5.Сільська рада, протягом десяти робочих днів після надходження матеріалів щодо зменшення орендної плати:

- направляє їх на розгляд комісії сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг комунальної власності, промисловості, підприємництва, разом з пропозиціями щодо доцільності зменшення орендної плати;

-повертає матеріали заявнику на доопрацювання разом зі своїми рекомендаціями;

-відмовляє в задоволенні клопотання про зменшення орендної плати з наданням заявнику відповіді щодо підстав відмови.
13.6. Прийняті рекомендації комісії сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища, житлово-комунального господарства та сфери послуг комунальної власності, промисловості, підприємництва, а також рішення сільської ради з питань встановлення зменшеного розміру орендної плати є підставою для внесення відповідних змін у договори оренди.


14. Порядок розподілу та використання орендної плати
14.1. Орендна плата спрямовується:

У разі, коли орендодавцем майна виступають комунальні підприємства,
установи, – в повному обсязі орендодавцю.

14.2. Бюджетні установи спрямовують отриману орендну плату на виконання організаційних функцій орендодавця (публікації у засобах масової інформації, нотаріальне посвідчення договорів оренди, оплату послуг суб’єктів оціночної діяльності та ін.), а також на виготовлення технічної документації на нерухоме майно та земельні ділянки, страхування майна, що перебуває у них в оперативному управлінні, його утримання та поліпшення.


 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

 

 

Додаток 1 до Методики

 

Орендні ставки (Соп )

 


п/п
 

Використання орендарем об‘єктів нерухомого майна
за цільовим призначенням:

 

1.

Орендна ставка за використання об‘єктів нерухомого майна
за всіма цільовими призначеннями

7%

 

Орендна ставка за розміщення:

 

2.

музеїв; підприємств чи громадських організації у сфері
культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки
або її члена під творчі майстерні); релігійної організації для
проведення релігійних обрядів та церемоній; державних та
комунальних спеціалізованих підприємств; установ соціального
обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до
Закону України «Про соціальні послуги»; державних
видавництв і підприємств книгорозповсюдження, що
забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не
менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за
винятком видань рекламного та еротичного характеру)

3%

3.

громадських організацій ветеранів або інвалідів;
реабілітаційних установ для інвалідів та дітей інвалідів;
підприємств торгівлі, магазинів, відділів, визначених органами
місцевого самоврядування для обслуговування пільгових
категорій громадян (учасників Великої Вітчизняної війни,
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
хворих на цукровий діабет, багатодітних сімей тощо; закладів
громадського харчування, розташованих в приміщеннях органів державної влади або місцевого самоврядування

1,5%

4.

Орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів
комунальних підприємств

3%

5.

Місячна плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна
обладнання стільникового, супутникового та інших видів
зв`язку, грн..

 

3 000

 

6.

Місячна плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна
банкоматів та інших фінансових терміналів - одне місце, грн..

 

500
 

7.

Місячна плата за розміщення в будівлях торговельних автоматів, грн..

150
 

8.

Місячна плата за розміщення на об`єктах нерухомого майна
рекламних засобів (спеціальних конструкцій) - 1 кв. м площі
конструкції, грн..

30

 

 

Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський

 

Додаток 2 до Методики

 

 

 

Коефіцієнт якості (К якості),
який враховує благоустрій та рівень інженерного обладнання об‘єкта оренди

 

показник

підстава застосування
 

1.

1,35

за об‘єкти нерухомості, що мають окремий вхід

2.

1,2

за приміщення на першому поверсі

3.

1,0

за приміщення на другому поверсі

4.

0,9

за приміщення на третьому поверсі *

5.

0,8

за приміщення на четвертому поверсі і вище (в тому числі на горищі) *

6.

0,9

за напівпідвальні приміщення (цокольний поверх)

7.

0,7

за підвальні приміщення вхід до яких з фасадної частини будівлі

8.

0,5

за підвальні приміщення вхід до яких з двору або з під‘їзду в будівлі

9.

0,9

за приміщення, які не мають систем водопроводу та водовідведення

10.

0,8

за приміщення, які не мають опалення


 
Нерубайський сільський голова В.Л.Юрківський


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до Положення

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Сільський голова

________________

м. п.

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ

КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА (ПРИМІЩЕННЯ ) №________

за адресою: _____________________________________________________________

 

 

 

«____» _____________ 20__ р. с.Нерубайське

_________________________________________________________________________________,

(орган управління майном) в подальшому «Орендодавець», в особі _________________________________________, що діє на підставі _________________, з одного боку, та _______________________________________в подальшому «Орендар», в особі ________________________________________, що діє на підставі__________________ з другого боку, керуючись Законом України «Про оренду державного та комунального майна», уклали цей договір про наведене нижче:

 

1. Предмет Договору

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування приміщення, що розташоване за адресою: ______________________________ площею __________кв. м. для розміщення ______________________________________________.

1.2. Підставою для укладення цього Договору є рішення ___ сесії Нерубайської сільської ради ___ скликання від ____________ 2018 року "Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального Нерубайської сільської ради, Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу, Орендних ставок за використання майна територіальної громади, Типового договору оренди комунального майна на 2019 рік” (результати конкурсу на право укладення договору оренди на нерухоме майно, що перебуває у комунальній власності Нерубайської сільської ради).

1.3. Вартість приміщення (Балансова (залишкова) вартість), що передається в оренду, визначено на підставі Звіту про проведення незалежної оцінки від ___________________ згідно Методики оцінки вартості об’єктів оренди і становить за незалежною оцінкою (залишковою вартістю)____________________ без ПДВ.

1.4. Акт приймання – передачі приміщення (Додаток № 1) додається до цього договору і є невід’ємною його частиною.

 

2. Порядок передачі приміщення в оренду

2.1. Вступ Орендаря у користування майном настає одночасно з підписання цього Договору та акту приймання – передачі приміщення.

2.2. Передача приміщення не припиняє права власності на нього Орендодавця, а Орендар користується ними протягом терміну дії оренди.

 

3. Орендна плата.

3.1. На термін дії договору приміщення передається Орендареві в строкове платне користування. Розмір орендної плати визначається згідно затвердженої “Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу та Орендних ставок за використання майна територіальної громади” (Умов передачі в оренду приміщень комунальним підприємствам, бюджетним та громадським організаціям та для розміщення соціально значимих об’єктів на 2018 рік), затверджених рішенням ___ сесії Нерубайської сільської ради _____ скликання від ____________ 2019 року і становить _____ відсотка від вартості нерухомого майна, визначеного незалежною оцінкою.

3.2. Розрахунок розміру орендної плати за користування приміщенням (Додаток № 2) додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

3.3. На момент укладення договору розмір орендної плати складає _______ грн. без ПДВ за рік, ___________ грн. без ПДВ за місяць. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4. Нарахування орендної плати проводиться починаючи з дати укладання договору. Сплата орендної плати проводиться до 1-го числа наступного за звітним місяця на рахунок Орендодавця.

3.5. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується на користь Орендодавця, відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

3.6. За несплату або неповну сплату орендної плати протягом трьох місяців з дня встановленого строку, договір розривається у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.7. Розмір орендної плати змінюється на вимогу однієї із сторін на умовах, визначених ст. 21 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” та у зв’язку із змінами орендних ставок, затверджених сільською радою.

3.8. Вартість комунальних послуг не входить до орендної плати.

3.9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно.

3.10. Крім внесення орендної плати, Орендар приймає участь у загальних для всього приміщення будівлі витратах, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом приміщень загального користування, а також повинен укласти прямі договори на комунальні послуги з відповідними спеціалізованими організаціями та своєчасно сплачувати по них.

3.11. У випадку закінчення терміну дії (розірвання) цього договору, орендна плата вноситься до дня фактичного повернення приміщення за актом приймання-передачі включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі, ураховуючи санкції.

 

4. Використання амортизаційних відрахувань

4.1.Амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховується його Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснене за рахунок амортизаційних відрахувань є власністю Орендодавця.

 

5. Обов’язки Сторін

5.1. Обов’язки Орендаря:

5.1.1. Використовувати приміщення‚ що орендується‚ виключно у відповідності з призначенням, визначеним у п. 1.1 цього Договору.

5.1.2. У випадку проведення капітального ремонту приміщення, за згодою Орендодавця, виготовляє і надає Орендодавцю погоджену у відповідності до діючого законодавства проектно - кошторисну документацію на ці роботи. Капітальний ремонт проводиться за власні кошти Орендаря.

5.1.3. Здійснювати належне утримання приміщення, проводити поточний ремонт за згодою Орендодавця та за власні кошти.

5.1.4. Користуватися орендованими приміщеннями згідно з призначенням та умовами цього Договору. Запобігати їх псуванню та пошкодженню. Будь - яка перебудова без згоди Орендодавця не допускається.

5.1.5. Суворо дотримуватись санітарних норм і правил протипожежної безпеки, не зберігати вибухо-,пожежонебезпечні та токсичні матеріали.

5.1.6. Слідкувати за збереженням інженерних мереж, не допускати замерзання трубопроводів і у випадку виходу їх із ладу, своєчасно інформувати про це Орендодавця та забезпечити доступ, в тому числі у неробочий час, для ремонту.

5.1.7. Дотримуватись правил зберігання та складування матеріальних цінностей.

5.1.8. Утримувати, крім основних площ, приміщення загального користування (коридори, туалети, холи і т.п.), а також прилеглу до орендованого приміщення територію, де виконувати роботи по поточному ремонту та прибиранню.

5.1.9. Застрахувати у встановленому порядку взяте в оренду майно на суму не менше, ніж вартість за висновком (балансова (залишкова) вартість) на випадок загибелі чи псування на користь Орендодавця у місячний термін після укладення договору оренди та надати Орендодавцю копію договору. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження орендованого майна покладається на Орендаря.

5.1.10. Своєчасно і в повному обсязі перераховувати на рахунок Орендодавця орендну плату та оплачувати комунальні послуги, уклавши відповідні угоди у місячний термін з моменту підписання цього договору з підприємствами, що надають відповідні послуги (…………..).

5.1.11. У разі припинення дії договору оренди негайно повернути Орендодавцю орендоване приміщення в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі суттєвого погіршення стану майна.

5.2. Обов’язки Орендодавця:

5.2.1. Передати Орендарю в оренду приміщення згідно з п.1.1.

5.2.2. Розглядати пропозиції Орендаря відносно утримання, ремонту та поліпшення орендованого майна.

 

6. Права Сторін

6.1.Орендар має право:

6.1.1. Вносити пропозиції відносно утримання, ремонту та поліпшення орендованого майна.

6.1.2.За погодженням з Орендодавцем за власні кошти здійснювати ремонт, технічне переоснащення та поліпшення орендованого майна.

6.2. Орендодавець має право:

6.2.1. Контролювати стан та ефективність використання переданих в оренду приміщень, строки виконання та якість ремонтних робіт в приміщенні.

6.2.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, якщо Орендар:

- користується майном всупереч договору або призначенню;

- своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі;

- виникнення трьохмісячної заборгованості по сплаті орендарем орендної плати, комунальних

послуг, експлуатаційних витрат;

- в інших випадках, передбачених законодавством.

 

7. Відповідальність сторін

7.1. Орендодавець не відповідає по зобов’язаннях Орендаря.

7.2. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, обумовлених договором оренди, сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

7.3. Спори, що виникають у ході виконання цього Договору, вирішуються за згодою сторін. Якщо згоди не було досягнуто, спір передається на розгляд суду.

7.4. Якщо Орендар не виконує обов’язку щодо повернення приміщення, Орендодавець має право вимагати від Орендаря сплати неустойки у розмірі подвійної плати за користування приміщенням за час прострочення повернення об’єкту оренди.

 

8. Термін дії та умови змін, розірвання або продовження договору

 

8.1. Цей Договір діє з «___» _________ 20___ року по «___» __________ 20___ року включно.

8.2. Зміна умов або розірвання договору може мати місце за погодженням сторін. Зміни та доповнення, що вносяться в договір, розглядаються в місячний термін після їх подання. Одностороння відмова від виконання договору або внесення змін не допускається.

8.3. На вимогу однієї з сторін, договір може бути достроково розірваний за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та інших причин, передбачених законодавством України.

8.4. У разі розірвання Договору, поліпшення орендованого майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів з дозволу Орендодавця, визнаються власністю Орендодавця.

8.5. Реорганізація Орендодавця не є підставою для припинення дії договору.

8.6. Дія договору оренди припиняється у зв’язку із закінченням терміну дії, на який його було укладено, загибелі об’єкта, в інших випадках, передбачених законодавством та умовами договору.

Умови цього Договору зберігають силу протягом усього строку дії та у випадках, коли після його

укладення, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря.

8.7. Взаємовідносини сторін, не урегульовані цим договором, регламентуються чинним законодавством України.

8.8. Договір оренди вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх умов та підписання сторонами.

 

 

 

 

9. Додаткові умови

9.1. Після припинення дії договору не підлягають компенсації витрати Орендаря, які здійснені ним для поліпшення приміщень без згоди з Орендодавцем, або витрати на поліпшення, які не можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.

9.2. Всі витрати, пов’язані з оцінкою об’єкта оренди, укладанням даного Договору, здійснюються за рахунок Орендодавця та після укладання договору оренди відшкодовуються орендарем.

Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу:

1-й – Орендодавцю, 2-й – Орендарю.

 

10. Додатки до Договору оренди.

10.1. До Договору оренди додаються :

 акт приймання – передачі приміщення;

 акт узгодження розрахунку розміру орендної плати за користування приміщенням.

 

11. Реквізити сторін:

Орендодавець: Орендар:

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________ _____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

_____________________________________ ____________________________

Від Орендодавця Від Орендаря

 

 

____________________ __________________

М.П. М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до договору оренди №____

від «___» __________ 20__р.

 

 

АКТ

приймання – передачі в оренду приміщення по вул. _________________

 

 

«___» ___________ 201__р. с. Нерубайське

 

_____________________________________________________________________________,

в подальшому «Орендодавець» в особі ___________________________________________

_____________________________________________________________________________,

з одного боку, та ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

в подальшому «Орендар», в особі ________________________________________________

_____________________________________________________________________________

з другого боку, склали цей акт про подане нижче:

1. «Орендодавець» передав, а «Орендар» прийняв у строкове платне користування приміщення будинку по вул. ________________ загальною площею ________ кв. м.

2. Внутрішні комунікації приміщення знаходяться в діючому задовільному стані.

3. В приміщенні находяться: ___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цей акт є невід’ємною частиною договору від «___» __________ 201__р. № _____. Акт складено у 2-х примірниках на _____ арк. кожний, що мають однакову юридичну силу: 1-й примірник «Орендодавцю», 2-й –«Орендарю».

 

Приміщення здав Приміщення прийняв

«Орендодавець» «Орендар»

______________________ _______________________

______________________ _______________________

______________________ _______________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до договору оренди №____

від «___» __________ 20__р.

 

 

 

АКТ

узгодження розрахунку розміру орендної плати

за користування частиною нежитлового приміщенням за адресою:

с.Нерубайське вул. (провул.) __________________

 

__________________________________________________, в подальшому «Орендодавець», в особі _________________________________________ що діє на підставі ___________________________, з одного боку та ______________________________________________, в подальшому «Орендар», в особі _________________________________________________, що діє на підставі _________________________________________________, з другого боку, на підставі договору оренди від «___»____________20__року № ______ склали цей акт про визначення розміру орендної плати у відповідності з Законом України «Про оренду державного та комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно та пропозиції її розподілу та Мінімальних орендних ставок за використання майна територіальної громади, затверджених рішенням ___ сесії Нерубайської сільської ради ___ скликання від ___________ 2019 року :

 

1. Вихідні дані:

Загальна площа приміщення по вул._____________ в с.Нерубайське: ______ кв. м

Загальна площа орендованих приміщень: _________кв. м

Вартість приміщень згідно з експертною оцінкою: _________грн. без ПДВ

Орендна ставка у відсотках до експертної оцінки орендованих приміщень: ___________

 

2. Базові показники для розрахунку розміру орендної плати:

Розмір річної орендної плати за орендовані приміщення:

________________________________________________________

Розмір місячної орендної плати за 1 місяць оренди приміщення:

_______________ грн. / 12 місяців = _______________грн.

Розмір місячної орендної плати за 1 кв. м займаної площі:______________________

 

Цей акт є невід’ємною частиною договору від «___» __________ 20__ року № ___.

Акт укладено в 2-х примірниках на 1-му аркуші, що мають однакову юридичну силу, 1-й «Орендодавцю», 2-й «Орендарю».

 

Акт вступає в силу з «____» ______________20___ року.

 

 

 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ ОРЕНДАР

___________________ ____________________

М.П. М.П.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *