робота з персоналом

Додаток 1 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
до розпорядження Нерубайський сільський голова
«Про створення конкурсної комісії для _____________В.Л. Юрківський
проведення конкурсу на «27» листопада 2019 р.
заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого
самоврядування в апараті
управління сільської ради»
№ 88-СР від 18 вересня 2019 року

 

ПОРЯДОК
проведення іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в апараті Нерубайської сільської ради.
(зі змінами відповідно до розпорядження № 113-СР від 27 листопада 2016)

Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Нерубайській сільській раді(далі – Порядок) визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N169.

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспитів – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.2. Іспити проводяться конкурсною комісією Нерубайської сільської ради для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.3. Іспити проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Документи, які подають кандидати на заміщення вакантних посад до конкурсної комісії:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та її проходженням;

 • заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками;

 • фотокартки розміром 4x6 см (2 шт.);

 • копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

 • копію довідки органу державної податкової служби про присвоєння ідентифікаційного номера, крім осіб, які відповідно до законодавства його не мають;

 • копії документів про освіту, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

 • відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї (заповнення декларації).

 • Документи, що підтверджують вільне володіння державною мовою;

 • Копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозабов’язаних).

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обґрунтуванням.
Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки…

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також додаткові питання відповідно до посади з урахуванням специфіки роботи. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» (далі – Перелік питань) наведений у додатку до цього Порядку та обов’язково надається для ознайомлення всім кандидатам.

1.6. Порядок проведення іспиту та перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки роботи затверджуються сільським головою.

Питання мають бути актуальними, ґрунтуватися на нормах чинного законодавства України. Питання, що ґрунтуються на правових нормах, які втратили чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за визначеною в додатку №3 формою та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції, Закону України «Про місцеве самоврядування» та питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тієї чи іншої посади – всього 5 питань.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15. Екзаменаційний білет та екзаменаційна відомість складаються за формами, що передбачені Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців. .
1.9. З урахуванням специфіки функціональних повноважень посад можливе розроблення кількох варіантів комплектів екзаменаційних білетів у залежності від кваліфікаційних вимог до відповідних рівнів посад.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.14. Сільський голова за погодженням із конкурсною комісією визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв'язані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад…

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення, користуватися мобільним телефоном, оргтехнікою та текстами законів або іншими нормативними документами.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом сільської ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.
Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту


4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система
П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит…
Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу» та « Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади, на заміщення якої проводиться іспит.
Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи….........................................................
Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок..
Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата…

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється. 4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у спеціаліста І категорії по роботі з персоналом Нерубайської сільської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 60 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, важаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 60% відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит…

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду…

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.


 

Секретар сільської ради Дідок Н.Ю.


 


 

УКРАЇНА
НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

67661, село Нерубайське, площа Партизан, 4; тел.(0482) 36-30-90

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади, посадової особи виконавчого апарату Нерубайської сільської ради - головного бухгалтера.

Відповідно до ст.3,10 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», п.20 ч.4 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про запобігання корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, Наказу Головного управління державної служби України зі змінами згідно наказу НАУ з питань ДС №87 від 27.04.2015 «Про внесення змін до загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, з метою дотримання чинного законодавства при проведенні іспитів на заміщення вакантних посад державних службовців» в Нерубайській сільській раді:

 • Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи виконавчого апарату Нерубайської сільської ради:

 

 • Головного бухгалтера Нерубайської сільської ради – на 28 грудня 2019 року о 10:00 годині в приміщенні Нерубайської сільської ради.

 

 • Оприлюднити дане розпорядження в засобах масової інформації на офіційному сайті Нерубайської сільської ради та викласти його в такій редакції:

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області (67661, площа Партизан, 4, с. Нерубайське, Біляївський район, Одеська область), відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – головного бухгалтера Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області.

 

Кваліфікаційні вимоги:

 • громадянство України;

 • вільне володіння державною (українською) мовою;

 • відсутність судимості;

 • відсутність піддання адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

 • стаж роботи на посаді бухгалтера в органах місцевого самоврядування не менше 10 років;

 • знання основ роботи на комп’ютері та використання відповідних програмних засобів (Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet Explorer, Outiook Express) )

 • досконале знання бюджетного законодавства та законодавства в бухгалтерській сфері.

 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі із зазначенням про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 • засвідчені нотаріально копії документів про освіту;

 • копію трудової книжки;

 • копію паспорту;

 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

 • дві фотокартки розміром 4х6;

 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

 • письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступенння або вченого звання, характеристики, рекомендації)

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня друку оголошення за адресою: 67661, площа Партизан, 4,
с. Нерубайське, Біляївський район, Одеська область. Довідки за телефоном
048 2 36 30 90 або 067 482 0 309

 • Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Нерубайський сільський голова В.Л. Юрківський

«27» листопада 2019 року

№ 113/1 – СР

 

 

Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області (67661, площа Партизан, 4, с. Нерубайське, Біляївський район, Одеська область), відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – головного бухгалтера Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області.

Кваліфікаційні вимоги:

 • громадянство України;

 • вільне володіння державною (українською) мовою;

 • відсутність судимості;

 • відсутність піддання адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

 • повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

 • стаж роботи на посаді бухгалтера в органах місцевого самоврядування не менше 10 років;

 • знання основ роботи на комп’ютері та використання відповідних програмних засобів (Microsoft Word, Microsoft Exel, Internet Explorer, Outiook Express) )

 • досконале знання бюджетного законодавства та законодавства в бухгалтерській сфері.

 •  

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають наступні документи:

 • заяву на участь у конкурсі із зазначенням про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;

 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

 • засвідчені нотаріально копії документів про освіту;

 • копію трудової книжки;

 • копію паспорту;

 • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

 • дві фотокартки розміром 4х6;

 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;

 • письмову згоду на обробку персональних даних.

 

Кандидати можуть подавати додаткову інформацію стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступенння або вченого звання, характеристики, рекомендації)

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня друку оголошення за адресою: 67661, площа Партизан, 4,
с. Нерубайське, Біляївський район, Одеська область. Довідки за телефоном
048 2 36 30 90 або 067 482 0 309

 

УКРАЇНА
НЕРУБАЙСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БІЛЯЇВСЬКИЙ РАЙОН ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

67661, село Нерубайське, площа Партизан, 4; тел.(0482) 36-30-90

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до розпорядження № 88-СР від 18 вересня 2019 року «Про створення конкурсної комісії для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління Нерубайської сільської ради».

 

Відповідно до ст.3,10 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування», п.20 ч.4 ст.42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про запобігання корупції», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», наказу ГУДСУ №164 від 08.07.2011 року «Про затвердження загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», Наказу Головного управління державної служби України зі змінами згідно наказу НАУ з питань ДС №87 від 27.04.2015 «Про внесення змін до загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, з метою дотримання чинного законодавства при проведенні іспитів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Нерубайській сільській раді:

 • Внести зміни до складу комісії для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Нерубайської сільської ради та затвердити комісію в наступному складі:

Голова комісії – Дідок Н.Ю., секретар Нерубайської сільської ради;

Секретар комісії – Лосицька О.В., спеціаліст І категорії по роботі з персоналом;

Члени комісії – Бабій Л.А., спеціаліст І категорії з юридичних питань;

 • Дімітрашко О.В., спеціаліст І категорії із земельних питань;

 • Зібровська Н.Л., спеціаліст І категорії з питань соціального захисту населення.

 • Залучити профільних спеціалістів/фахівців Біляївської РДА у комісію для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування (Економіст, фінансист, бухгалтер) за згодою.

 • Внести зміни до Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб в Нерубайській сільській раді затвердженого розпорядженням № 88-СР від 18 вересня 2019 року, а саме у пункт 1.3 стосовно документів, які подають кандидати на заміщення вакантних посад до конкурсної комісії, відповідно до п.5 ч.2 ст.20 Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади» від 19.09.2019 року, підпункт «сертифікат щодо вільного володіння державною мовою» замінити на «документи, що підтверджують вільне володіння державною мовою», у п. 4.4 «діловод» замінити на «спеціаліста І категорії по роботі з персоналом» та затвердити Порядок у новій редакції (додаток 1).

 • Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України « Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,« Податкового Кодексу» та «Бюджетного кодексу», та перелік питань на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадових осіб (додаток 2) залишити без змін.

 • Зразок форми екзаменаційного білета Нерубайської сільської ради (додаток 3) залишити без змін.

 • Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб у апараті управління Нерубайської сільської ради (додаток 4) залишити без змін.

 • Оприлюднювати оголошення конкурсів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого апарату Нерубайської сільської ради через ЗМІ, на офіційному сайті Нерубайської сільської ради, та ознайомити з цим розпорядженням працівників.

 • Призначити конкурс на заміщення вакантної посади головного бухгалтера - на 28 грудня 2019 року о 10:00 годині в приміщенні Нерубайської сільської ради;

 

Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова В.Л. Юрківський

«27» листопада 2019 року

№ 113 – СРДодаток 1
до Порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради

Комісії/Конкурсній комісії ___________________________

(найменування)

____________________________________________________________

____________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові кандидата у родовому відмінку)

який (яка) проживає за адресою: ______________________

__________________________________________________,

__________________________________________________,

(номер контактного телефону)

e-mail ________________________@ __________________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади
____________________________________________________________________________

з метою ________________________________________________________________________

(зазначення основних мотивів щодо зайняття посади державної служби)

____________________________________________________________________________.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом (обрати та зазначити один із запропонованих способів):

□ надсилання листа на зазначену адресу;

□ надсилання електронного листа на зазначену електронну адресу;

□ телефонного дзвінка за номером ___________________________;

□ _______________________________________________________.

(зазначити інший доступний спосіб)*

Додаток: резюме в довільній формі.

 

___ __________ 20___ р. ___________________

(підпис)

 

* У разі неможливості передачі інформації в обраний спосіб повідомлення надсилається на адресу зазначеної електронної пошти.

Додаток 2 «ЗАТВЕРДЖУЮ»
до Порядку
проведення іспиту кандидатів на Нерубайський сільський голова
заміщення вакантних посад _____________В.Л. Юрківський
посадових осіб місцевого «_____»_______________2019 р
самоврядування в апараті
управління сільської ради
 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи 

І. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стат­тя 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43).
10. Конституційне право на освіту (стаття 53).
11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).
17. Державний бюджет України (стаття 96).
18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).
19. Повноваження Президента України (стаття 106).
20.Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).
21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).
22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 1.17).
23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).
24. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).
25. Система судів в Україні (стаття 125).
26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).
27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).
28. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
29. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).
30. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 • Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 2, 4, 5).

 • Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні (статті 3, 7, 8, 9,13).

 • Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).

 • Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування

(стаття 15).

 • Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого

самоврядування (статті 16, 60).

 • Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями (статті 17, 18).

 • Статут, символіка територіальних громад села, селища, міста та обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування (статті 19, 21, 22, 23).

 • Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 • Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління комунальною власністю та в галузі житлово - комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (статті 29, 30).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва (стаття 31).

 • Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального захисту населення (стаття 34).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).

 • Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та відзначення державними нагородами України (статті 38, 39).

 • Повноваження сільського, селищного, міського голови (стаття 42).

 • Питання, які вирішуються районними і обласними радами виключно на їх пленарних засіданнях (стаття 43).

 • Делеговані місцевим державним адміністраціям повноваження районних і обласних рад (стаття 44).

 • Порядок формування, організація роботи органів місцевого самоврядування (статті 45, 46, 47, 48).

 • Статус депутата ради (стаття 49).

 • Статус секретаря сільської, селищної, міської ради (стаття 50).

 • Виконавчий комітет сільської, селищної ради (стаття 51, 52).

 • Повноваження голів районної, обласної рад та їх заступників (статті 55, 56).

 • Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

 • Право комунальної власності (стаття 60).

 • Місцеві бюджети, доходи та видатки місцевих бюджетів (статті 61, 62, 63, 64).

 • Гарантії місцевого самоврядування (стаття 71).

 • Підзвітність і підконтрольність місцевих державних адміністрацій районним, обласним радам, обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування (статті 72, 73).

 • Відповідальність органів місцевого самоврядування.(статті 74, 75, 76, 77).

 • Дострокове припинення повноважень ради (стаття 74).

 • Дострокове припинення повноважень сільського, селищного голови, голови районної, обласної ради (стаття 79).

 

ІІІ. Питання по перевірці знань Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування за Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Основні напрями державної політики щодо служби в органах місцевого самоврядування (стаття 6).
5. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 7).
6. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
7. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
10. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).
11. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 14, 15).
12. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
13. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
14. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18).
15. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
16. Матеріальне та соціально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (статті 21, 22) .
17. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).
18. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).

 

ІV. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 

 • Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, неправомірна вигода, потенційний конфлікт інтересів (стаття 1).

 • Суб’єкти, на яких поширюється дія ЗаконуУкраїни «Про запобігання корупції»(стаття 3).

 • Статус Національного агентства з питань запобігання корупції(стаття 4).

 • Повноваження членів Національного агентства(стаття 7).

 • Повноваження Національного агентства (стаття 11).

 • Права Національного агентства (стаття 12).

 • Антикорупційна політика (стаття 18).

 • Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (стаття21).

 • Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

 •  Обмеження доступу до інформації (стаття 31).

 • Здійснення повноважень під зовнішнім контролем(стаття 33).

 • Вимоги до поведінки осіб(стаття 37).

 • Контроль та перевірка декларацій (стаття 48).

 •  Додаткові заходи здійснення фінансового контролю(стаття 52).

 • Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

 • Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 • Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 66).

 • Вилучення незаконно одержаного майна (стаття 69).

 • Міжнародне співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції (стаття 70).

 • Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання і протидії корупції(стаття 72).

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

V.Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи  - головного бухгалтера Нерубайської сільської ради:

 • Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу України).

 • Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).

 • Види видатків, що здійснюються з районних бюджетів та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (ст.89 Бюджетного Кодексу України).

 • Порядок передачі коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховані при визначені обсягу міжбюджетних трансфертів (ст.92 Бюджетного Кодексу України).

 • Платники податку на доходи фізичних осіб (ст.162 Податкового кодексу)

 • Підстави припинення трудового договору.

 • Об’єкт оподаткування резидента (стаття 163).

 • Загальний оподатковуваний дохід, його склад (стаття 64).

 • Об’єкт оподаткування не резидента (стаття 163).

 • Місцеві податки і збори (статті 265,266,267,268).

 • Перелік податкових і соціальних пільг (стаття 169).

 • Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України (стаття 1).

 • Бюджетний період (стаття 3).

 • Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання (стаття 2).

 • Структура місцевих бюджетів (стаття 63).

 • Визначення понять: кошторис, міжбюджетні трансферти, платіж (ст. 2).

 • Склад бюджетного законодавства (стаття 4).

 • Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст.71.2).

 • Казначейське обслуговування бюджетних коштів (стаття 43).

 • Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст.101 Бюджетного Кодексу України).

 • Види порушень бюджетного законодавства (ст.116 Бюджетного Кодексу України).

 • Розрахунки з підзвітними особами.

 • Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова звітність).

 • Вимоги до готівки. Облік операцій з готівкою.

 • Облік операцій на рахунках в органах Державного казначейства.

 • Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.

 • Порядок списання простроченої заборгованості.

 • Необоротні матеріальні активи та відображення їх у фінансовій звітності.

 • Збалансовані рахунки. Облік надходження та вибуття. Перелік збалансованих рахунків.

 • Структура фонду оплати праці бюджетної установи.

VІ. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки роботи на посаді – спеціаліста І категорії по земельним питанням Нерубайської сільської ради:

1. Наведіть основні законодавчі акти у сфері земельних відносин.
2. Принципові положення Закону України «Про оренду землі».
3. Повноваження органів місцевого самоврядування в сфері земельних відносин.
4. Підстави припинення права користування земельними ділянками.
5. Поняття земельного сервітуту. Суть, види та механізми встановлення.
6. Наведіть закріплені норми безоплатного надання земельних ділянок громадянам.
7. Документи, що посвідчують право на земельну ділянку.
8. Основні засади продажу земельних ділянок державної або комунальної власності. Порівняйте продаж земельних ділянок під об’єктами нерухомості та земельних ділянок, вільних від забудови.
9. Конкурентне набуття права на земельну ділянку, поняття земельного аукціону. Існуюча нормативно-правова база.
10. Розгляд земельних спорів. Розмежування повноважень щодо розгляду даного виду спорів.
11. Поняття землеустрою. Його ціль та основні завдання.
12. Державна політика щодо контролю за використанням та охороною земель відповідно до Земельного кодексу України.
13. Поняття державного земельного кадастру.
14. Зміст добросусідства відповідно до Земельного кодексу України. Особливості використання межових знаків/споруд на суміжних земельних ділянках.
15. Поняття обмеження права на землю. Види обмежень.


 


 


 

Додаток 3
до Порядку
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
посадових осіб місцевого
самоврядування в апараті
управління сільської ради

 

ЗРАЗОК

форми екзаменаційного білета
Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області
(найменування органу місцевого самоврядування)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова конкурсної комісії _________________________
(підпис) (прізвище, ініціали)
"27" листопада 2019 року

Екзаменаційний білет № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті управління сільської ради

 

    • Питання на перевірку знання Конституції України.

    • Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

    • Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

    • Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції".

    • Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади.


 


 


 

Протокол засідання конкурсної комісії Нерубайської сільської ради

Від 28 грудня 2019 року

Присутні:
Голова комісії – Дідок Н.Ю.
Секретар комісії – Лосицька О.В.
Члени комісії:
- Бабій Л.А.
- Дімітрашко О.В.
- Зібровська Н.Л.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про проведення конкурсу та іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного бухгалтера Нерубайської сільської ради.
   

Слухали: інформацію голови конкурсної комісії Дідок Н.Ю. про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування головного бухгалтера Нерубайської сільської ради:

    звернувся один кандидат – Уманець Наталія Анатоліївна, яка подала на розгляд комісії пакет документів. Відповідно до протоколу конкурсної комісії Нерубайської сільської ради від 23 грудня 2019 року, розглянуто пакет документів на відповідність вимогам. Кандидата Уманець Н.А повідомлено про результати перевірки, листом № 02-17-1515 від 23.12.2019 року.

28 грудня

Виступали:
Секретар конкурсної комісії Лосицька О.В., яка повідомила, що відповідно до протоколу конкурсної комісії Нерубайської сільської ради від 23 грудня 2019 року, розглянуто пакет документів на відповідність вимогам. Кандидата Уманець Н.А повідомлено про результати перевірки, листом № 02-17-1515 від 23.12.2019 року.

27 грудня 2019 року кандидат Уманець Н.А. в усній формі повідомила, про відмову в участі у конкурсі за особистих обставин, на момент проведення іспиту кандидат не з’явився

Ухвалили: враховуючи вище викладену інформацію повідомити Нерубайського сільського голову Юрківського В.Л., що іспит не відбувся у зв’язку з відсутністю кандидатів на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування – головного бухгалтера Нерубайської сільської ради

Оголосити результати проведення конкурсу на офіційному сайті Нерубайської сільської ради не пізніше ніж через один день після підписання протоколу.

 

 

Голова комісії ____________________________ Дідок Н.Ю.
Секретар комісії __________________________ Лосицька О.В.
Члени комісії:
                            ___________________________ Бабій Л.А.
                            ___________________________Дімітрашко О.В.
                            ___________________________Зібровська Н.Л.

 


 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *